Grau professional

Per accedir al grau professional de música cal superar una prova d'accés en què s'avaluen els coneixements i les aptituds de l'aspirant. El Departament d'Ensenyament convoca les proves específiques i en regula el calendari, el procediment i el contingut general.

El contingut de la prova d'accés a primer curs de grau professional ve donat pel Departament d'Ensenyament i és el mateix per a tots els conservatoris i centres autoritzats. El contingut d'accés a la resta de cursos és propi de cada centre i depèn del seu projecte curricular.

Accés al curs 2021-2022 (Programa del Conservatori de Sant Cugat)
INFORMACIÓ ESTRUCTURAL

Els ensenyaments professionals de música proporcionen una formació artística de qualitat, garanteixen la qualificacio dels futurs professionals de la música, orientant-los i preparant-los per estudis superiors.
Els alumnes que superen aquests ensenyaments obtenen el títol professional de Música en l'especialitat cursada.

El Conservatori Professional de Música de Sant Cugat ofereix les següents especialitats oficials dins de l'àrea de la música clàssica:


        - Corda: violí, viola, violoncel i contrabaix.
        - Percussió.
       


Els alumnes que finalitzen els seus estudis de grau professional estan capacitats per accedir als centres de nivell superior d'Interpretació (de les mateixes especialitats instrumentals), Pedagogia, Composició, Direcció de cors i/o orquestra, Sonologia, Musicologia i Producció i gestió. 
L'accés a les Escoles i Conservatoris superiors es fa a través d'una prova d'accés. És necessari també estar en possessió del títol de batxillerat. 
Per a més informació, cal dirigir-se al centre superior al qual es vol ingressar.

ORIENTACIONS GENERALS DE LES ASSIGNATURES