Accés a piano

CONSERVATORI GRAU PROFESSIONAL

PROGRAMA D’EXÀMENS PER A LES PROVES D’ACCÉS A
2n, 3r i 4t CURS DE GRAU PROFESSIONAL DE PIANO

L’aspirant haurà de presentar un repertori format per sis peces, dos estudis, quatre obres i una obra de música de cambra, segons la següent distribució:
     Dos estudis de l’apartat ESTUDIS. Un dels estudis, com a mínim, ha de ser de Czerny, Cramer, Pozzoli o Moszkovski.
     Una obra de l’apartat OBRES BARROQUES
     Una obra de l’apartat GRAN FORMA
     Dues obres de diferents estils dels apartats OBRES GENERALS
     Una obra lliure de música de cambra.  Només per accedir a partir de 3r curs.

Per fer la prova l’alumne haurà de:

A.    Interpretar a vista un fragment musical adequat al nivell i proposat per la comissió avaluadora, d’acord amb el Departament de piano del conservatori. Per aquesta prova, l’aspirant disposarà d’un mínim de 10 minuts de preparació amb instrument.

B.    Interpretar un estudi i tres de les obres presentades. En tots els casos s’interpretarà l’obra barroca i l’obra de gran forma.

C.   Interpretar una obra original de cambra a lliure elecció (a partir de 3r curs). Queda exclòs el baix continu.
L’alumne farà les previsions materials i personals necessàries per l’acompanyament.

El tribunal podrà prendre la decisió de retallar alguna obra, sense que això pressuposi una valoració. També correspon al tribunal decidir el criteri de quin estudi i quina obra interpretarà l’aspirant, en funció del conjunt del repertori presentat.
En el moment de la prova, l’aspirant lliurarà al tribunal una llista del programa que presenta i una còpia de les partitures.
Obres de cursos superiors són acceptades, però es recomana mantenir-se al nivell al qual es vol accedir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------